Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

Ontoed

Geregistreerd onder naam van Barbara Bouillon

't Groenhof 12

8210 Zedelgem

E-mailadres: info@ontoed.be
Telefoonnummer: 0472891772
Ondernemingsnummer: 1003.518.151
Bankrekeningnummer: BE04 0019 6705 6431

Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de bovenvermelde verkoper aan de consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 • De verkoper levert in België en Nederland en behoudt het recht bestellingen met een leveringsadres in een ander land te weigeren.
 • Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet men minstens 18 jaar oud zijn. Als de consument geen 18 is, vraagt Ontoed om de bestelling door de ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. De verkoper behoudt ook het recht een bestelling geplaatst door een minderjarige te weigeren.
 • Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 • Bij elke bestelling of ten laatste bij de levering van de goederen wordt een kopie van deze algemene voorwaarden ter beschikking gesteld.
 • Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als de algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan de consument steeds de meest voordelige tekst in zijn voordeel inroepen.

Artikel 3 Aanbod en bestellingen

 • Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
 • De verkoper streeft ernaar de goederen en het bestelproces steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk te omschrijven. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om de consument een goede beoordeling te laten maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als er sprake is van een overduidelijke vergissing van de verkoper is deze niet verplicht om alsnog te leveren.
 • De bestelling is compleet en de overeenkomst is definitief zodra de bestelling per mail bevestigd werd en de betaling ontvangen werd. De webshop aanvaardt Bancontact, payconiq, overschrijving of contant bij afgifte van de stoffen. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan de verkoper, kan die niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 • Om een product aan te kopen, voegt de consument het product toe aan het winkelmandje. Nadien vult de consument zijn/haar contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens wordt de wijze van levering gekozen: opsturen naar een bepaald adres of afhalen bij de verkoper (op afspraak). In de laatste stap krijgt de consument een overzichtspagina en deze algemene voorwaarden ter goedkeuring. Tenslotte bevestigt de consument de bestelling en betaalt door het indrukken van de bestelknop.
 • Eenmaal het vervaardigen van een bestelling gestart werd kan deze bestelling niet meer teruggeroepen worden door de consument.

Artikel 4 De prijs

 • Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 • Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 5 Betaling

 • Betaling gebeurt bij afgifte van de stoffen of via de betaalmodules op onze website bij het plaatsen van de bestelling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 6 Conformiteit en Garantie

Ontoed garandeert dat de goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die men ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Artikel 7 Levering en uitvoering

 • Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres of opgehaald op afspraak.
 • Goederen kunnen afgehaald worden bij Ontoed.
  Levering in België via Bpost: € 6,95
  Gratis levering binnen België vanaf: € 150,00
  Levering naar Nederland: € 9,09

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

 • Indien de door ons geleverde goederen niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
 • We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor de waarde van de verloren gegane goederen.

Artikel 8 Overmacht

 • In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 • Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen,brand, bosbranden, natuurrampen,tsunami's,ziekten,risico's die direct of indirect verband houden met een al dan niet seizoensgebonden epidemie, (dreigende) oorlog, politieke onrust, terroristische aanslagen of terroristische dreiging, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 9 Intellectuele eigendom

 • Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 • Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag men bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10 Klachtenregeling en geschillen

 • We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@ontoed.be We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Belgisch Wetboek van Economisch Recht.
 • Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be//nl
 • Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr